Skolas vīzija

Radoša, tradīcijām bagāta skola, kvalitatīvas, konkurētspējīgas izglītības ieguves, kultūras un sporta centrs ikvienam skolēnam un kopienas iedzīvotājam.

Vērtības – stabilitāte, atvērtība.

Skolas darbības mērķis

Veidot izglītības vidi un organizēt izglītības ieguves procesu, kas nodrošinātu valsts pamatizglītības standartā noteikto pamatizglītības un valsts vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto vispārējās vidējās izglītības mērķu sasniegšanu.

Skolas uzdevumi:

  1. Īstenot pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas, to mērķus un uzdevumus.
  2. Izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas.
  3. Nodrošināt iespēju kvalitatīvi apgūt pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību.
  4. Sadarboties ar skolēnu vecākiem , aizbildņiem,lai nodrošinātu un veicinātu pozitīvu izglītojošo darbu, kvalitatīvu informācijas apmaiņu un sadarbību izglītības programmu mērķu sasniegšanā.
  5. Racionāli izmantot izglītībai iedalītos finanšu resursus.
  6. Īstenot interešu izglītības programmas.